KKD之选股指标公式

P1:=5;

P2:=4;

VARA:=LLV(LOW,P1);

VARB:=HHV(HIGH,P1);

K:=EMA((CLOSE-VARA)/(VARB-VARA)*100,P2);

D:=EMA(0.667*REF(K,1)+0.333*K,2);

XG:crOSS(K,D)AND D<40;